DONATE

Here in Albania a little money goes a long way, and that is a good thing since an average salary here is about $160 a month.  Clearly that is not enough for all of one's needs.  But imagine what we can do with an extra $10 or $15 dollars from you!  We can change the world for the better, starting here, in a country forgotten by many, starting in Albania.

Në Shqipëri pak para bëjnë shumë punë dhe janë ndihmë e madhe, pasi paga mesatare këtu është rreth 160 dollarë në muaj. Natyrisht që kjo nuk është e mjaftueshme për të mbuluar nevojat e secilit. Por imagjinoni se çfarë mund të bëjmë nëse çdonjeri dhuron $10 ose $15! Mund ta ndryshojmë botën për më mirë, duke filluar nga këtu, nga ky vend i harruar prej shumëkujt, Shqipëria!

Click to

         or 

download-1.jpg

Your donation will help us fill the humane traps coming to Albania assisting us with TNR efforts.

                      Trap. Neuter. Return. The humane solution.

Thank you Tru Catch for your generous donation!