top of page

The Idea Fountain

Albania is an ancient country reliving its infancy.  After spending forty-six years cloaked in the dark times of communism, Albania emerged only to be wounded again when its young economy collapsed due to a government supported pyramid scheme.  Its difficult and painful history did not affect the kindness of the people.  But Albania has lost its optimism -- and they are behind the times in so many areas.  Seeing how street animals and even pets are looked at here is difficult, but we believe we can bring Western Animal Education, TNR, and adopt abroad programs and pull Albania into the light and love of our furriest of friends.

Albania has been a forgotten country and we are focusing on the  forgotten animals living in the street. Our fountain's focus starts here and we hope to make a difference with your support, the support of the local community and the expats who now call this place home.

Shqipëria është një vend i lashtë që i është rikthyer foshnjërisë së vet. Pas dyzet e ca vitesh në errësirën e komunizmit, Shqipëria doli prej tij vetëm për t'u plagosur përsëri, kur ekonomia u shemb për shkak të skemave piramidale të mbështetura nga qeveria. Megjithese historia e saj e vështirë dhe e dhimbshme nuk ndikoi në mirësinë e njerezve, Shqipëria ka humbur optimizmin - dhe ata janë prapa kohës në kaq shumë fusha. Të shohësh sesi shikohen kafshët e rrugës dhe madje edhe kafshët shtëpiake këtu është e vështirë, por ne besojmë se mund të sjellim edukimin perëndimor të kafshëve, TNR dhe të miratojmë programe jashtë vendit dhe ta tërheqim Shqipërinë në dritën dhe dashurinë e miqve tanë më të mirë me katër këmbë.

 Shqipëria ka qenë një vend i harruar dhe ne po përqendrohemi tek kafshët e harruara që jetojnë në rrugë. Fokusi i burimit tonë fillon këtu dhe ne shpresojmë të bëjmë një ndryshim me mbështetjen tuaj, mbështetjen e komunitetit lokal dhe të mërguarve që tani e quajnë këtë vend si shtëpi.

ABOUT
PROJECTS
DONATE
GET INVOLVED
bottom of page